fbpx

Giao dịch thất bại

Name Value Description
Merchant ID No Value Returned Được cấp bởi OnePAY
Merchant Transaction Reference No Value Returned ID của giao dịch gửi từ website merchant
Transaction OrderInfo No Value Returned Tên hóa đơn
Purchase Amount 0 VNĐ Số tiền được thanh toán
VPC Transaction Response Code No Value Returned Mã trạng thái giao dịch trả về
Transaction Response Code Description Unable to be determined Trạng thái giao dịch
Message No Value Returned Thông báo từ cổng thanh toán