Thông báo nghiêm cấm sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp

  
  
  August 8, 2018  

Thông báo nghiêm cấm sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp

4.6 (92.31%) 13 votes

THÔNG BÁO

Vv: nghiêm cấm sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp

  • Căn cứ vào Luật Dân sự nước CHXHCNVN số 33/2005/QH11 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01năm 2006;
  • Căn cứ theo nghị định 72/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có hiệu lực từ 1/9/2013.

Ninja xin khuyến cáo, nghiêm cấm khách hàng lạm dụng, sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích sau:

  • Chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền chiến tranh khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  • Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự,, an ninh kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
  • Đưa thông tin xuyên tác, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hành hóa dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật xuất bản phẩm bị cấm.
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân.

Nếu khách hàng cố tình sử dụng phần mềm Ninja vào các mục đích phi pháp trên, khách hàng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng kính báo!

Liên hệ hôm nay nhận ngay ưu đãi:

  Mr Nguyễn Dũng : 0889909558

  Mr Cao Tuân : 0889911022

  Mr Hải Anh : 0967.499.566

  Mr Hiếu : 0974.339.839

  Mr Hào : 0889916662

  Mr Đức : 0889911202

  Mr Hưng : 0866.754.728

  Mr Lê Phương : 0889922196

  Mr Dũng : 0889922600

  Mr Phạm Tuân : 0946.426.583

  Mr Thọ : 0977164538

  Mr Đạt : 0963.708.445

  Mr Phan Hưng : 0889922242

  Mr Tuấn : 0889911838

  Ms Thảo : 0889922217

  Mr Đăng : 088991535

Chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Mai : 0889913828

Ms Nga : 0889922165

Ms Nguyệt : 0889922086

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
hỗ trợ trực tuyến

Mr Hào: 0889916662

Mr Lê Phương: 0889922196

Mr Phan Hưng: 0889922242

Mr Hưng: 0866.754.728

Mr Thọ: 0977164538

Mr Hải Anh: 0967.499.566

Mr Dũng: 0889922600

Mr Đức: 0889911202

Mr Tuấn: 0889911838

Mr Cao Tuân: 0889911022

Mr Phạm Tuân: 0946.426.583

Mr Đạt: 0963.708.445

Mr Đăng: 088991535

Ms Phạm Dinh: 0889918286

Mr Hiếu: 0974.339.839

Ms Thảo: 0889922217

Mr Nguyễn Dũng: 0889909558

Chăm sóc khách hàng

Hotline: 0246.660.9469

Ms Hường : 0866751032

Ms Nguyệt: 0889922086

Ms Nga: 0889922165

Ms Mai : 0889913828