fbpx

Những câu slogan tiếng anh hay, ngắn gọn thu hút TRIỆU khách hàng

  
  
  Tháng Ba 28, 2023  

Những câu slogan tiếng anh hay, ngắn gọn thu hút TRIỆU khách hàng

5 (100%) 1 vote


Việc chọn một slogan thích hợp và hiệu quả là một phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu. Một slogan tốt có thể giúp tăng doanh số và tạo dựng được hình ảnh tích cực về thương hiệu trong lòng khách hàng. Nội dung bài viết dưới đây, phần mềm Ninja sẽ chia sẻ đến bạn những câu slogan tiếng anh hay, ngắn gọn thu hút TRIỆU khách hàng. 

slogan tieng anh Những câu slogan tiếng anh hay, ngắn gọn thu hút TRIỆU khách hàng

Tổng hợp những câu slogan hay bằng tiếng anh

1. Những câu slogan tiếng anh về học tập

1. “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” – Malcolm X

=> “Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai, vì ngày mai thuộc về những người chuẩn bị cho nó từ hôm nay.” – Malcolm X

2. “The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” – Aristotle

=> “Gốc rễ của giáo dục đắng cay, nhưng trái ngọt ngào.” – Aristotle

3. “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.” – W.B. Yeats

=> “Giáo dục không phải là việc đổ nước vào một cái xô, mà là việc đốt lửa cho trí tuệ.” – W.B. Yeats

4. “The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.” – B.B. King

=> “Điều tuyệt vời về học tập là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.” – B.B. King

5. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

=> “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” – Nelson Mandela

6. “The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.” – Dr. Seuss

=> “Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi đến nhiều nơi.” – Dr. Seuss

7. “Education is not preparation for life; education is life itself.” – John Dewey

=> “Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.” – John Dewey

8. “An investment in knowledge pays the best interest.” – Benjamin Franklin

=> “Đầu tư vào kiến thức trả lợi ích tốt nhất.” – Benjamin Franklin

9. “Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” – Chinese Proverb

=> “Học hành là kho báu theo chủ nhân đi khắp mọi nơi.” – Tục ngữ Trung Quốc

10. “Education is the key to unlock the golden door of freedom” – George Washington Carver

=> “Giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa vàng của tự do.” – George Washington Carver

2. Những câu slogan tiếng anh về cuộc sống

slogan tieng anh ve cuoc song Những câu slogan tiếng anh hay, ngắn gọn thu hút TRIỆU khách hàng

Tổng hợp các câu slogan tiếng anh về cuộc sống tươi đẹp

1. “Life is a beautiful struggle.” – Talib Kweli

=> “Cuộc đời là một cuộc đấu tranh đẹp đẽ.” – Talib Kweli

2. “Life is a precious gift. Cherish it, nourish it, and make the most of it.” – Unknown

=> “Cuộc đời là một món quà quý giá. Hãy trân trọng nó, nuôi dưỡng nó, và tận dụng hết mọi thứ.” – Không rõ nguồn gốc

3. “Life is too complicated not to be orderly.” – Martha Stewart

=> “Cuộc đời quá phức tạp để không có trật tự.” – Martha Stewart

4. “Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.” – Ernest Holmes

=> “Cuộc đời là một gương và sẽ phản ánh lại cho người suy nghĩ những điều mà anh ta nghĩ đến.” – Ernest Holmes

5. “Life is short, but it’s long enough to ruin any man who wants to be ruined.” – Josh Billings

=> “Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng đủ dài để làm hủy hoại bất cứ người nào muốn bị hủy hoại.” – Josh Billings

6. “Life is a journey, not a destination.” – Ralph Waldo Emerson

=> “Cuộc đời là một hành trình, không phải là điểm đến.” – Ralph Waldo Emerson

7. “Life is not a dress rehearsal. This is it. Enjoy every moment.” – Unknown

=> “Cuộc đời không phải là một buổi diễn tập trang phục. Đây là thực tế. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc.” – Không rõ nguồn gốc

8. “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw

=> “Cuộc đời không phải là việc tìm kiếm chính mình. Cuộc đời là việc tạo ra chính mình.” – George Bernard Shaw

9. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein

=> “Cuộc đời giống như đạp xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.” – Albert Einstein

10. “Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.” – Charles R. Swindoll

=> “Cuộc sống là 10% những điều xảy ra với bạn và 90% là cách bạn phản ứng với nó.” – Charles R. Swindoll

11. “Life is too short to waste time on things that don’t matter.” – Unknown

=> “Cuộc đời quá ngắn để lãng phí thời gian vào những điều không quan trọng.” – Không rõ nguồn gốc

12. “The purpose of our lives is to be happy.” – Dalai Lama

=> “Mục đích của cuộc sống là để được hạnh phúc.” – Dalai Lama

13. “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” – Søren Kierkegaard

=> “Cuộc đời không phải là một vấn đề cần được giải quyết, mà là một thực tế cần được trải nghiệm.” – Søren Kierkegaard

14. “Life is about making an impact, not making an income.” – Kevin Kruse

=> “Cuộc đời là về tạo ra một ảnh hưởng, không phải là kiếm ra một thu nhập.” – Kevin Kruse

15. “Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more.” – Tony Robbins

=> Cuộc sống là một món quà, và nó trao cho chúng ta đặc ân, cơ hội và trách nhiệm để đền đáp lại điều gì đó bằng cách trở nên nhiều hơn.

3. Những câu slogan tiếng anh về kinh doanh

1. “Just Do It” – Nike

=> Cứ làm đi

2. “Think Different” – Apple

=> Nghĩ khác đi 

3. The customer is always right.” – Loyal customers are the key to success.

=> “Khách hàng luôn đúng.” – Khách hàng trung thành là chìa khóa thành công.

4. “Quality is not an act, it is a habit.” – Aristotle

=> “Chất lượng không phải là một hành động, nó là một thói quen.” – Aristotle

5. “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – Steve Jobs

=> “Sự đổi mới phân biệt được giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.” – Steve Jobs

6. “Do what you do so well that they will want to see it again and bring their friends.” – Walt Disney

=> “Làm tốt công việc của bạn để họ muốn xem lại và mời bạn bè đến.” – Walt Disney

7. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

=> “Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại cũng không chết người: đó là sự dũng cảm để tiếp tục và điều đó mới quan trọng.” – Winston Churchill

8. “The best way to predict your future is to create it.” – Peter Drucker

=> “Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tự tạo nên nó.” – Peter Drucker

9. “Business opportunities are like buses, there’s always another one coming.” – Richard Branson

=> “Cơ hội kinh doanh giống như những chuyến xe buýt, luôn có một cái mới đến.” – Richard Branson

10. “The purpose of business is to create a customer who creates customers.” – Shiv Singh

=> “Mục đích của kinh doanh là tạo ra khách hàng và từ đó tạo ra thêm khách hàng khác.” – Shiv Singh

11. “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

=> “Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm việc tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của bạn.” – Steve Jobs

12. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

=> “Thành công lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ gục ngã, mà nằm ở việc mỗi khi gục ngã chúng ta lại đứng lên.” – Nelson Mandela

4. Những slogan tiếng anh hay hài hước

SLoagn tiếng anh hài hước Những câu slogan tiếng anh hay, ngắn gọn thu hút TRIỆU khách hàng

Slogan tiếng anh hài hước vui vẻ

1.”I’m not arguing, I’m just explaining why I’m right.”

=> “Tôi không đang tranh luận, tôi chỉ giải thích tại sao tôi đúng thôi.” 

2. “I’m not lazy, I’m just energy-efficient.” 

=> “Tôi không lười, tôi chỉ tiết kiệm năng lượng thôi.” 

3. “I’m not short, I’m just concentrated awesome.” 

=> “Tôi không thấp, tôi chỉ tập trung sự tuyệt vời thôi.” 

4. “I can resist everything except temptation.” 

=> “Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ cám dỗ.” 

5. “I’m not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment?” 

=> “Tôi không giỏi tư vấn. Tôi có thể gợi ý cho bạn một lời châm biếm không?”

6. “I don’t need a hairstylist, my pillow gives me a new hairstyle every morning.” 

=> “Tôi không cần tóc đẹp, gối của tôi đem lại kiểu tóc mới cho tôi mỗi sáng.” 

7. “I have a personality you can’t handle.” 

=> “Tôi có một tính cách mà bạn không thể đối phó được.”

8. “I’m not procrastinating, I’m just prioritizing doing nothing.” 

=> “Tôi không trì hoãn, tôi chỉ ưu tiên làm không gì cả thôi.” 

9. “I’m not weird, I’m limited edition.” 

=> “Tôi không kỳ lạ, tôi chỉ là phiên bản giới hạn thôi.” 

10.”I’m not arguing, I’m just explaining why I’m the only one who’s right.” 

=> “Tôi không cãi nhau, tôi chỉ giải thích tại sao chỉ có mình tôi đúng thôi.”

5. Những slogan tiếng anh hay cho quán cafe

1. “Where every cup is a story.”

=> “Nơi mà mỗi tách cà phê đều là một câu chuyện.” 

2. “Wake up and smell the coffee.” 

=> “Thức dậy và cảm nhận hương vị của cà phê.”

3. “Coffee is always a good idea.” 

=> “Cà phê luôn là một ý tưởng tuyệt vời.”

4. “Life’s too short for bad coffee.” 

=> “Cuộc đời quá ngắn để uống cà phê kém chất lượng.” 

5. “Love is in the air, but so is the smell of coffee.” 

=> “Tình yêu đang nhen nhóm trong không khí, nhưng cũng thật thơm ngon với hương vị cà phê.” 

6. “Life begins after coffee.” 

=> “Cuộc sống bắt đầu sau khi uống cà phê.”

7. “Coffee and friends make the perfect blend.” 

=> “Cà phê và bạn bè tạo nên sự pha trộn hoàn hảo.”

8. “First I drink the coffee, then I do the things.”

=> “Trước tiên tôi uống cà phê, sau đó tôi làm các việc cần làm.” 

9. “Life happens, coffee helps.” 

=> “Cuộc đời diễn ra, cà phê giúp đỡ.” 

10. “Good coffee, good mood, good day.” 

=> “Cà phê ngon, tâm trạng tốt, ngày tốt đẹp.” 

Trên đây là tổng hợp những câu slogan tiếng anh hay độc đáo và ấn tượng có thể giúp một thương hiệu nổi bật và được nhớ đến trong lòng khách hàng. Hy vọng những slogan tiếng Anh mà chúng tôi giới thiệu ở trên đã giúp bạn có thêm ý tưởng và truyền cảm hứng trong việc sáng tạo slogan cho thương hiệu của mình.

Nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại inbox, các Ninjaer sẽ giải đáp giúp bạn:

Group: https://fb.com/groups/congdongninja

Fanpage: https://www.facebook.com/ToolsNinja/

Group HCM: https://www.facebook.com/groups/952213511918580/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@lammarketing0dong

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCemwpJtaSpQJL_0KGL8mkBA

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
phan mem ninja
hỗ trợ trực tuyến

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN BẮC

phan mem ninja Mr. Thọ: 0866 922 816

phan mem ninja Mr. Dương: 0865 775 256

phan mem ninja Mr. Hiếu: 0868 843 228

phan mem ninja Mr. Chung: 0869 426 312

phan mem ninja Mr. Dương Đạt: 0379 792 323

phan mem ninja Mr. Điển: 0868 215 756

phan mem ninja Mr. Nghĩa: 0326 619 701

phan mem ninja Mr. Tín: 0868 053 612

phan mem ninja Mr. Quốc Khánh: 086 979 3556

phan mem ninja Mr. Chấn Hào: 0379.445.901

phan mem ninja Mr. Mạnh: 0865 618 112

phan mem ninja Mr. Đức Thọ: 0977 164 538

phan mem ninja Mr. Thăng: 0379.698.601

phan mem ninja Mr. Hải Anh: 0967 499 566

phan mem ninja Mr. Công: 0824 380 497

phan mem ninja Mr. Vũ: 0825 248 780

phan mem ninja Mr. Anh Hào: 0379 489 101

phan mem ninja Mr. Hải: 0865 102 212

phan mem ninja Mr. Minh: 0378 952 501

phan mem ninja Mr. Thường: 0385 164 401

phan mem ninjaKHU VỰC MIỀN NAM

phan 
           <p data-src=

phan mem ninja Mr. Hoàng Lâm: 0908 165 480

phan mem ninja Mr. Liệt: 0929 382 839

phan mem ninja Mr. Vũ: 0377 897 837

phan mem ninja Ms.Thủy: 0985 941 341

phan mem ninja Mr.Anh Toàn: 0355 657 408

phan mem ninja Mr.Hữu Tín: 0962 314 175

phan mem ninja Ms.Kim Ngân: 0348 546 048

phan mem ninja Ms.Lâm Huỳnh: 0354 205 348

phan mem ninja Ms.Thảo Tiên: 0968 310 0848

phan mem ninja Mr.Thành Nhân: 0903 832 710

Chăm sóc khách hàng

phan mem ninjaHOTLINE: 0246.660.9469

HỖ TRỢ TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 1: 0975 73 2086

phan mem ninjaSupport 2: 0976 852 086

phan mem ninjaSupport 3: 0332 52 2086

phan mem ninjaSupport 4: 0325 50 2086

phan mem ninjaSupport 5: 0326 72 2086

phan mem ninjaSupport 6: 0984 144 364

phan mem ninjaSupport 7: 0977 582 086

HỖ TRỢ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

phan mem ninjaSupport 8: 0325 58 2086

phan mem ninja
phan mem ninja
phan mem ninja
0967.922.911